Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els documents i projectes en fase d’exposició pública:


   X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

   • Exposició pública aprovació definitiva
   • PROJECTE I PLÀNOLS
    Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
    Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
    Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
    Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

   X2020000185 PROJECTE ESTABILITZACIÓ TALÚS VIAL PRINCIPAL URBANITZACIÓ PUIG SURÍS

   • Exposició al públic aprovació definitiva
   • Projecte complementari talús Puig Surís
    • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí:
     • CSV: f015c165-ed19-4d9d-8fd2-a7dc261f3dfd

     X2021000857 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA NORD CARRER SANT ANDREU DES DEL CARRER JOAN ESTANY FINS CARRER MIGDIA

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 295688b8-2935-43d5-9b06-a5c726669f89

     X2022000172 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO PER AULA VERDA A L’ESCOLA “EL FRIGOLET”

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 5114e997-b004-4c75-852a-1dd958cf3820

     X2021000981 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE PISTES DE MINITENNIS A LA ZONA ESPORTIVA DE MIÀNIGUES

     • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 7a81f210-7433-4218-ac29-0818978e72e3

     X2022000187 MODIFICACIÓ OF NÚM. 6 – IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


     X2021000890 PROJECTE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA I RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA DEL SUD-OEST DE L’ESTANY DE BANYOLES

     • Exposició al públic aprovació inicial projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 245df13f-0acc-44dc-8f3f-186bc7be9413
     • Estudi d’impacte i integració paisatgística
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV estudi: 1bb61af6-a0a8-4db1-b7db-1e951ced436e

     X2022000312 PROJECTE DE REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ D’UNS CARRERS DEL MUNICIPI: CARRERS PIRINEUS, DOCTOR FLEMING, AMDEU VIVES, ENRIC GRANADOS I PUJADA DE MIÀNIGUES

     • Exposició al públic aprovació inicial projecte
     • Projecte
      • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
       • CSV projecte: 46f867a2-09ed-449e-bafd-bac7e481bc45

     X2022000310 EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA D’UN CAMÍ PÚBLIC


     X2021000890 PLEC DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC D’UNA PORCIÓ DE 4 M LINEALS X 1 M DE PROFUNDITAT DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 2317401DG8621N0001YZ