Subvencions

Convocatòria d’ajuts extraordinaris als professionals autònoms i petites empreses afectats per la crisi sanitària de la COVID-19

La crisi econòmica derivada de la crisi sanitària associada a la pandèmia de COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma han provocat que molts professionals autònoms i petites empreses del municipi s’hagin vist obligats/des a aturar la seva activitat o, sense fer-ho, els seus ingressos hagin disminuït de manera dràstica.

Aquesta situació s’ha vist agreujada per l’allargament de la pandèmia i els efectes en l’economia de les mesures preses pel Govern de l’Estat i de la Generalitat per frenar la seva expansió per tot el món.

En efecte, la llarga durada de la pandèmia augmenta el risc de deteriorament dels balanços de les empreses i un augment considerable del seu endeutament que podria llastrar la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball.

Per tal d’ajudar a les petites empreses i professionals autònoms del municipi que s’han vist més fortament afectades/ts per aquesta situació, des d’aquest Ajuntament s’han aprovar unes bases específiques que regulin la concessió de subvencions econòmiques, en règim de pública concurrència, amb l’objecte de pal·liar els efectes més importants de la pandèmia i fomentar la recuperació del teixit empresarial i productiu local.

Descripció:

Convocatòria d’ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als professionals autònoms i petites empreses amb activitat empresarial i domicili fiscal al terme municipal de Porqueres que hagin patit pèrdues econòmiques importants o hagin hagut de cessar la seva activitat empresarial a causa dels efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Qui ho pot demanar:

Els beneficiaris seran els professionals autònoms i petites empreses titulars d’una activitat empresarial a Porqueres i amb domicili fiscal a Porqueres que hagin patit pèrdues econòmiques importants o hagin hagut de cessar la seva activitat empresarial a causa dels efectes de la  crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Termini de presentació

Del dia 9 de juliol al 19 d’agost (ambdós inclosos)

Formulari de sol·licitud específic 

Formulari

Documentació necessària per sol·licitar l’ajut

  1. Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’activitat (NIF/NIE/CIF).
  2. Declaracions de la renta de les persones físiques, model 100, si es tracta d’autònoms, dels exercicis 2019 i 2020.
  3. Declaracions de l’impost de societats, model 200, corresponents als exercicis 2019 i 2020, per les persones jurídiques (petites empreses)
  4. Document de titularitat bancària

 Canals de tramitació

Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.

 

Més informació en el següent enllaç

FORMULARI PER PETICIÓ DE SUBVENCIONS (CONVENIS)

Descripció: Aquest és el model sol·licitar les subvencions nominatives (convenis) establertes en el Pla estratègic de subvenció i les bases del pressupost municipal de l’Ajuntament de Porqueres.

Model sol.licitud subvencions

 

Canals de tramitació:

FORMULARI PER JUSTIFICAR SUBVENCIONS

Descripció: Aquest és el model de compte justificatiu per justificar les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Porqueres. Cal presentar-ho juntament amb la documentació annexa que consta al model.

Model compte justificatiu

Canals de tramitació: