subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2019.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del 18/12/2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2019.

L’Ajuntament de Porqueres resulta beneficiari de la subvenció per import de 111.429,31 € repartits de la manera següent:

 
Despeses corrents: subministre i manteniment d’enllumenat públic i reparació i conservació vies públiques
Despeses culturals
Actuacions en camins municipals
Accés a la informació
TOTAL SUBVENCIÓ
Porqueres
91.467,65
16.141,35
1.400,00
2.420,31
111.429,31