Subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Extraordinària del 3 de maig de 2018 va acordar concedir a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2018, per import de 104.548,50 €, distribuïda de la següent manera:

Concepte
Subvenció
D. Corrent 1
Enllumenat públic
40.000,00
D. Corrent 2
Manteniment d’enllumenat públic
6.275,70
D. Corrent 3
Reparació i pavimentació vies públiques i camins
20.000,00
D. Inversió 1
Arranjament vorera C. M
19.347,30
Cultura
Cooperació cultural
15.110,00
Noves Tecnologies
Noves Tecnologies
2.415,50
Camins
Sega marges
1.400,00
 
TOTAL SUBVENCIÓ
104.548,50