Procés Selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gesió d’Administració General, per concurs oposició lliure amb caràcter interí, grup A2 (funcionari/a interí/na)

Per Decret d’Alcaldia número 2021DECR001086 de data 17 de desembre de 2021, s’han aprovat les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça de funcionari/a tècnic/a de gestió d’Administració General, pel sistema de concurs oposició lliure amb caràcter interí, grup de classificació A, subgrup A2,

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Les bases generals i específiques que regularan aquest procés selectiu es publicaran íntegrament al web municipal www.porqueres.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Podeu consultar les bases del concurs.

Presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç junt amb tota la documentació adjunta.

Termini presentació de sol·licituds:  27 de gener de 2022