Procés selectiu per a la selecció d’un auxiliar de biblioteca amb caràcter temporal per substitució

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000363 del dia 15 de maig de 2019, s’han aprovat les bases del procés selectiu per a la selecció d’un auxiliar de biblioteca amb caràcter temporal per substitució (Grup C2).

La convocatòria d’aquest procés selectiu i les bases aprovades estan publicades al aquest web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de la publicació al BOP.

Termini presentació de sol·licituds: Dilluns 10 de juny de 2019

Bases rectificades

Anunci deixar sense efecte convocatòria