Ple sessió Ordinari dijous 12 de desembre a les 19h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dijous 12 de desembre de 2019, a les 19 h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 686 al 1001
3.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n i 3r trimestre
4.- Aprovació Pressupost Municipal 2020
5.- Proposta d’acord de modificació d’addenda conveni d’encàrrec Sumar
6.- Proposta d’acord de ratificació de sol·licitud i aprovació de subvenció del PUOSC 2020-2024
7.- Proposta d’acord de rescissió dels convenis amb el Bisbat de Girona de l’ús del Centre d’Interpretació de Santa Maria de Porqueres
8.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual 5 El Frigolet
9.- Fora de l’ordre del dia
10.- Precs i preguntes

 

 

imatge_plens_ajuntament