Ple ordinari dimecres 7 d’abril de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 7 d’abril de 2021, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anterior: 03/02/2021 i 22/03/2021.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 2021DECR000063 al 2021DECR000281.
3.- Proposta d’aprovació 3r.expedient modificació de crèdit del pressupost municipal 2021.
4.- Proposta d’acord aprovació de les bases per la concessió d’ajuts extraordinaris, als professions autònoms i petites empreses, afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
5.- Proposta d’acord aprovar el document d’execució de sentència classificant l’àmbit Mas Carreras d’Usall com a sòl no urbanitzable.
6.- proposta d’acord aprovació conveni delegació de competències en matèria de recollida de residus.
7.- Proposta d’acord sol·licitud de conveni de servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural a Porqueres any 2022.
8.- Proposta d’acord Moció suport Pablo Hasél.
9.- Fora de l’ordre del dia.
10.- Precs i preguntes.