Ple extraordinari: dimecres 13 de març a les 20:00h

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dimecres 13 de març de 2019, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM
2.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE REFORÇ PAVIMENT CARRERS
3.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 21- TAXA SERVEI PISCINA
4.- PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ REGLAMENT PISCINA MUNICIPAL

 

imatge_plens_ajuntament