Ple extraordinari dimecres 10 de juliol de 2019

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dimecres 10 de juliol de 2019, a les 20:00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord de periodicitat de les sessions Plenàries.
2.- Proposta d’acord creació i composició de la comissió Especial de Comptes.
3.- Proposta d’acord del nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.
4.- Donar compte del nomenament de Tinents d’Alcalde.
5.- Donar compte de les delegacions de competències a regidors i regidores.
6.- Proposta d’acord de creació de la junta de govern local.
7.- Proposta d’acord de delegacions del Ple a la Junta de govern local.
8.- Proposta d’acord de creació de la comissió de delegats.
9.- Proposta d’acord d’establiment del règim de dedicacions, retribucions,  règim d’assistències per concurrència efectiva als òrgans col·legiats de que formin part els regidors.

 

imatge_plens_ajuntament