Ple extraordinari dijous 23 de desembre de 2021

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dijous 23 de desembre de 2021, a les 13.e0h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 general de gestió, inspecció i recaptació.
2.- Proposta d’acord de revocació del servei de gestió i recaptació en voluntària de la taxa de clavegueram.
3.- Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regeix el contracte del servei de neteja dels equipaments municipals del municipi de Porqueres tramitat mitjançant procediment obert regulació harmonitzada.