Ple de constitució nou Ajuntament – Dissabte 15 de juny a les 12h

ANUNCI DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA

DIA: 15 DE JUNY DE 2019

HORA: 12H

LLOC: SALA DE PLENS

SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA

En virtut del que es preveu a l’article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 37 del Reglament d’Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret 2568/86,  de 28 de novembre, segons el resultat de les eleccions municipals celebrades en data 26 de maig de 2019, convocades pel Real Decret 209/2019 d’1 d’abril, us convoco a la Sessió constitutiva de la nova Corporació municipal, amb el següent.

 ORDRE DEL DIA

1.- Constitució de la nova corporació municipal
1.1.- Formació de la Mesa d’Edat
1.2.- Comprovació de credencials
1.3.- Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors
1.4.- Declaració de constitució de la Corporació
1.5.- Elecció i proclamació de l’Alcalde
1.6.- Presa de possessió de l’Alcalde

imatge_plens_ajuntament