Nova empresa de manteniment de l’enllumenat públic

En data 24 de maig del 2022 s’ha adjudicat a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. (SECE) el contracte del servei de conservació i manteniment integral del conjunt de les instal·lacions de l’enllumenat públic i dels grups semafòrics del municipi de Porqueres, per un preu ofert de manteniment preventiu de 13.251,10 €/any IVA exclòs, i amb una durada inicial del contracte de dos anys, prorrogable per un període màxim de dos anys més, any a any.