Nova concessió del quiosc de la Plaça Marià Fortuny

El passat diumenge 31 de gener, les persones que portaven la concessió del quiosc de la Plaça Marià Fortuny es van jubilar, desprès de més de 20 any.

L’Ajuntament de Porqueres està treballant per aprovar els documents que regularan la nova concessió de l’ús privatiu i explotació del quiosc municipal de la plaça Marià Fortuny.

L’objecte d’aquesta concessió és establir les condicions i requisits per a l’atorgament de la concessió de l’ús privatiu del quiosc municipal ubicat a la plaça Marià Fortuny i concretar l’explotació del quiosc, de titularitat municipal existent i que es destinarà a venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques, així com llaminadures, gelats i begudes refrescants diverses, productes i serveis de papereria general, loteries, sempre i quan estigui habilitat per l’entitat responsable.

A més, el quiosc actuarà com a Punt d’informació municipal d’activitats en general i/o esdeveniments locals.

 

Aprovació d’una memòria justificativa-plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000082 de data 03/02/2021 s’ha aprovat la memòria justificativa-plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regularan la concessió de l’ús privatiu i explotació del quiosc municipal de la plaça Marià Fortuny

D’acord amb l’article 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals, en relació amb l’article 33 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, s’exposen al públic per termini de 15 dies amb l’objecte que els interessats formulin les reclamacions que considerin convenient.