Llistat de les persones admeses i excloses al procés selectiu mitjançant concurs oposició pel procés selectiu de 1 lloc de treball d’administratiu/va funcionari interi/a i la creació d’una borsa de treball

D’acord amb el previst a l’article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, l’Alcalde d’aquest Ajuntament, en data 17 de setembre de 2020, ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000590.

Llistat provisional d’admesos i exclosos 

Llistat definitiu de persones admeses i excloses