Llistat d’aprovats del procés selectiu plaça auxiliar administrativa

Referent al procés selectiu per proveir interinament el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de comptabilitat.

Un cop acabades i degudament qualificades les proves i valorats els mèrits, el tribunal qualificador acorda publicar la llista d’aprovats per ordre de puntuació.

Llistat d’aprovats per ordre de puntuació.