Llistat d’admesos i exclosos provisional del procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits i capacitats per constituir una borsa de personal per contractacions laborals temporals de peó de la brigada municipal

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000668 de data 20 d’agost de 2019 es va aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu mitjançant concurs de mèrits i capacitats per constituir una borsa de personal per contractacions laborals temporals de peó de la brigada municipal, serveis múltiples, règim laboral, grup AP, que integren les següents persones:

Llistat admesos i exclosos provisional

Acta de desenvolupament de les proves i resultats concurs