Llistat d’admesos i exclosos definitiu del procés selectiu mitjançant concurs oposició per constituir una borsa de personal d’educadors/es a la llar d’infants, règim laboral, grup C1

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000724 de data 19 de setembre de 2019 s’ha aprovat la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu mitjançant concurs oposició per constituir una borsa de personal d’educadors/es a la llar d’infants municipal, règim laboral, grup C1, que integren les següents persones:

Llistat admesos i exclosos definitiu

Llistat admesos i exclosos provisional