L’Ajuntament de Porqueres aprova la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2022

Al Ple extraordinari del mes d’octubre es va aprovar modificar algunes ordenances fiscal i taxes municipals del municipi de Porqueres que s’aplicaran a l’any 2022.

Els canvis més destacats de les ordenances municipals són tres. Per una banda, en l’Ordenança fiscal de la taxa per al servei de gestió de residus municipals es modifiquen els trams, és a dir es redueix al nombre d’aportacions anuals de l’orgànica i d’envasos. També es facilita la tramitació de la documentació per tal de fer la gestió de la taxa més àgil i senzilla. Per altra banda, en l’Ordenança reguladora de la taxa derivada de la prestació del servei municipal de la llar d’infants, s’incrementa la taxa del menjador i es diferenciarà de la del berenar per adequar-se al cost real del servei. Finalment, en l’Ordenança de la taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives de competència local, s’incrementa la taxa del règim de comunicació i llicència d’obres menors a 45 € i s’estableix un nou fet imposable relatiu al canvi de titularitat de 30 €.

Referent a la resta d’ordenances modificades, cal esmentar que, s’afegeix un nou punt per l’entrada a espectacles de petit format. Així mateix, s’incrementen els preus de la taxa del servei de Centre de Dia per a la gent gran per adequar-los a l’increment salarial dels professionals. En relació amb el servei de la piscina municipal, s’inclou la taxa que permet comprar entrades de dia per a casals i entitats de Porqueres amb conveni i que realitzin activitats municipals i se suprimeix la taxa referent al servei de piscina de tarda. Per prestació de serveis de cementiri municipal, s’hi ha afegit un punt sobre les inhumacions.

Per últim, fem esment de l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de l‘impost sobre béns immobles, aquesta estableix una bonificació pels béns que tinguin instal·lacions d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum, però caldrà disposar de la corresponent llicència d’obres municipal.

La resta d’ordenances modificades s’han adequat a la normativa vigent.