L’Ajuntament de Porqueres aprova la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2018.

L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat en ple extraordinari celebrat en 25 d’octubre, la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2018.

Els principals canvis s’apliquen en:

  • Modificar l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles, concretament el tipus de gravamen aplicable als bens de naturalesa rústica que passa del 73 % al 0.70%.
  • En reduir, sense efectes retroactius, la bonificació prevista als vehicles amb antiguitat superior al 25 anys. És a dir els ciutadans que ho sol·licitin gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost els vehicles, aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o si no es conegués, a partir de la data de la primera matriculació.
  • En modificar les tarifes de la taxa de gestió dels residus. Degut a la implantació del nou servei porta a porta per l’any 2018, hi ha una disminució de la taxa de gestió dels residus. La disminució és de 7€ l’any per cada habitatge en edifici plurifamiliar o per cada local amb o sense activitat industrial, comercial o per a usos privats i de 8€ l’any per cada habitatge unifamiliar
  • S’ha modificat els preus públic de l’àrea de cultura. Per una part regular les entrades del projecte Rere el Teló i incloure un preu d’entrada segons el format de l’espectacle. .
  • Per altre banda, s’ha inclòs un nou preu per la inserció de publicitat a la pantalla informativa pels comerços i empreses.
  • Per últim s’han modificat les quotes del servei de centre de dia per a la gent gran.