L’Ajuntament de Porqueres aprova la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2021

L’Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals, que es mantenen respecte a les actuals però incorporen diverses modificacions

Al Ple extraordinari del mes d’octubre, l’Ajuntament de Porqueres va aprovar els principals canvis que s’aplicaran per al proper any 2021, en relació amb les ordenances fiscals i taxes municipals del municipi de Porqueres.

  • En relació amb l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l‘impost sobre béns immobles, s’aprova afegir una bonificació per als béns que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, prevista a l’art. 74.5 del RDlg 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei d’hisendes locals, que consisteix en una bonificació del 25 % de la quota íntegra, amb un màxim de 250 €/any, dels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin algunes condicions establertes i ho sol·licitin al consistori.

 

  • L’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que el tipus de gravamen augmenta del 2,50 % al 3,00 %; així doncs, s’adequa al moment actual.

 

  • Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa derivada de la prestació del servei municipal de la llar d’infants, s’aprova afegir un nou apartat en l’art. 5 per permetre el prorrateig per quinzenes de la taxa del mes de juliol, en el casos que no s’hagi utilitzat el servei.

 

  • Quant a l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, s’ha aprovat afegir en l’annex Rodatge cinematogràfic la previsió d’una bonificació del 100 % de la quota pels rodatges i sessions fotogràfiques quan es tracti de produccions d’estudiants (amb acreditació per part de l’escola o centre formatiu) o produccions sense ànim de lucre.

 

  • En relació amb l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions, els edificis municipals i la prestació de serveis, en el punt 7 relatiu a la utilització de les diferents sales de la biblioteca es proposa una bonificació de la quota del 100 % per a les entitats sense ànim de lucre sempre que no cobrin per l’activitat que hi realitzin.

 

  • En relació amb l’Ordenança general núm. 16 dels preus públics municipals, es proposa la modificació del punt 3 en la part de la biblioteca per al servei de fotocòpies, impressions i recuperació del valor dels documents perduts o malmesos que es troben descatalogats o de difícil adquisició.

 

  • El canvi més destacat és sobre l’Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per al servei de gestió de residus municipals, en què s’aprova un nou text adaptat a la gestió del servei de recollida porta a porta que consideri el sistema de pagament per participació. L’Ajuntament vol “premiar” qui més recicla i estableix un gravamen en funció de com participa cada habitatge en el servei de recollida porta a porta. Per més informació sobre aquesta ordenança fes clic aquí