Convocatòria procés selectiu, per cobrir un lloc de treball d’oficial 1a de la brigada municipal, mitjançant un contracte temporal a temps parcial del 50% de jornada per la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça

Per decret d’alcaldia núm. 2021DECR000038 el data 19 de gener de 2021, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu, per cobrir un lloc de treball d’oficial 1a de la brigada municipal, grup de classificació C2, en règim de personal laboral temporal de l’Ajuntament de Porqueres,  mitjançant un contracte temporal a temps parcial del 50% de jornada per la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i segons l’establert al Decret d’alcaldia esmentat anteriorment, s’aproven les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Les bases generals i específiques que regularan aquest procés selectiu les podeu consultar el següent enllaç i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC

Termini per presentar sol·licituds: 22/02/2021

Sol·licitud convocatòria