Convocatòria elecció Jutge/essa de Pau de Porqueres substitut

S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut del municipi de Porqueres.

De conformitat al previst a l’article 4, 5, 6 i 7 del del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió de Jutge/essa de Pau Substitut del municipi de Porqueres.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds a les oficines municipals, fins al 27/01/2022 mitjançant instància adreçada a l’Alcaldia en la qual hauran de formular declaració en el sentit de no trobar-se afectats per cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

A la instància s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

– Currículum Vitae, on s’especifiqui, com a mínim, l’activitat o activitats que exerceix actualment

– Fotocòpia del DNI

– Certificat metge

– Certificat d’antecedents penals,

Acabat el termini de presentació de candidats, l’Ajuntament en Ple procedirà a l’elecció entre les persones que ho hagin sol·licitat. Cas de no presentar-se cap, l’Ajuntament Ple procedirà a l’elecció lliurement de la persona que considerin indicada i que compleixi els requisits establerts.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la següent instància a l’adreça següent aquí 

Edicte publicat BOP de data 27/12/2021

E-tauler