Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició de 2 llos de treball d’administratiu/va de la plantilla de personal promoció interna del grup C2 a C1

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per cobrir dos llocs de treball del grup C1 a C2 de la plantilla de personal funcionari mitjançant el torn restringit de promoció interna.

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia  21 de març de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu pel sistema de concurs oposició de 2 llocs de treball d’administratiu/va de la plantilla de personal funcionari mitjançant el torn restringit de promoció interna del grup C2 a C1.

    • Lloc de treball de personal funcionari administratiu/va Secretaria-Registre (2B) (escala d’administració general, subescala administratiu, de nivell C1)
    • Lloc de treball de personal funcionari administratiu/va Secretaria-Serveis Generals i Atenció al Públic (3 B) (escala administració general, subescala administratiu, de nivell C1).

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i segons l’establert a l’acord de la Junta de Govern Local esmentat anteriorment, s’aproven les bases i es convoca el procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini presentació de sol·licituds: Dilluns 6 de maig de 2019.

Llistat d’admesos i exclosos

Acta prova català

Resultat final concurs oposició