convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per cobrir una plaça de funcionari/a interí/na, grup C1, administratiu/va i la construcció d’una borsa de treball per proveir futurs vacants temporals

EDICTE d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per cobrir una plaça de funcionari/a interí/na, grup C1,  administratiu/va i la construcció d’una borsa de treball per proveir futurs vacants temporals.

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de maig de 2020, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu pel sistema de concurs oposició d’una plaça de funcionari/a interí/na, grup C1 administratiu/va de l’Ajuntament de Porqueres i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i segons l’establert a l’acord de la Junta de Govern Local esmentat anteriorment, s’aproven les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Les bases generals i específiques que regularan aquest procés selectiu es publicaran íntegrament al web municipal www.porqueres.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

 

Podeu consultar les bases del concurs.

Presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç junt amb tota la documentació adjunta.

Termini presentació de sol·licituds:  Dimecres 22 de juliol de 2020