Concurs Oposició d’una plaça de funcionàri/a de carrera, grup C1 administratiu/va i constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça de funcionari/a carrera, grup C1 administratiu/va de l’Ajuntament de Porqueres que figura a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2021 i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000573 de data 7 de juliol de 2022, s’han aprovat les bases reguladores que regiran el procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, d’un lloc de treball d’administratiu/va, en règim de personal funcionari/a, classificat dins l’escala d’administració general, subescala administratiu/a, grup C, subgrup C1.

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Les bases generals i específiques que regularan aquest procés selectiu es publicaran íntegrament al web municipal www.porqueres.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Podeu consultar les bases del concurs.

Presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç junt amb tota la documentació adjunta.

Termini presentació de sol·licituds:  14/08/2022