Bonificació IBI família nombrosa any 2023

Continua obert fins el 31 de desembre el període per sol·licitar la bonificació sobre l’impost sobre bens immobles (IBI) per a famílies nombroses per l’any 2023.

Les condicions per poder sol·licitar la bonificació són:

  • Tenir la condició de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost
  • Tenir uns ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM.
  • Tenir la condició de titular de l’Impost.

L’acreditació de la concurrència de la condició subjecte passiu titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració competent, així com l’acreditació de la concurrència de la condició d’ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM s’efectuarà mitjançant la presentació de la declaració de l’IRPF formulada.

La sol·licitud s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de cada any i presentar-la a través de la seu electrònica al següent enllaç