Bonificació IBI família nombrosa any 2022

D’acord amb el que estableix la ordenança fiscal núm. 3,  Reguladora de l’impost sobre bens immobles, l’ajuntament atorga una bonificació sobre l’impost, als subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost, i uns ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM.

L’acreditació de la concurrència de la condició subjecte passiu titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració competent.

L’acreditació de la concurrència de la condició d’ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM s’efectuarà mitjançant la presentació de la declaració de l’IRPF formulada.

La sol·licitud s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de cada any.