Bonificació en l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques

L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat les ordenances per al proper any 2021. Entre les modificacions, s’incou una bonificació del 25% de la quota íntegra, amb un màxim de 250€/any, els béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes següents:

    • Serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.
    • La potència màxima nominal que dóna dret a la bonificació de l’IBI, ha d’ésser igual o inferior a 15 Kw.
    • Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.
    • Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació d’acord amb l’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost Sobre Béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal, davant de l’Ajuntament, i el document o documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.