Aprovació bases reguladores d’un procés de selecció borsa de personal brigada municipal.

bases reguladores pel procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits i capacitats  per constituir una borsa de personal per contractacions laborals temporal de peo de la brigada municipal, serveis múltiples, règim laboral, grup ap.

Per Decret d’Alcaldia 2019DECR000508 de data 03 de juliol de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits i capacitats per constituir una borsa de personal per contractacions laborals temporals de peó de la brigada municipal, serveis múltiples, règim laboral, grup AP.

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i segons l’establert al Decret esmentat anteriorment, s’aproven les bases i es convoca el procés selectiu.

La convocatòria d’aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, està previst que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web municipal www.porqueres.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini de presentació d’instàncies: 12 d’agost de 2019

Bases