Aprovació bases reguladores d’un procés de selecció borsa de treball d’educadors/es escola bressol Llar d’infants municipal

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES D’ESCOLA BRESSOL DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE PORQUERES, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL.

Per Decret d’Alcaldia 2019DECR000573 de data 19 de juliol de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició per constituir una borsa de personal per contractacions laborals temporals d’educadors/es a la llar d’infants municipal, règim laboral, grup C1.

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i segons l’establert al Decret esmentat anteriorment, s’aproven les bases i es convoca el procés selectiu.

La convocatòria d’aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, està previst que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web municipal www.porqueres.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini presentació instàncies: Dilluns 19 d’agost de 2019

Instància