Anunci sobre convocatòria de Personal – Plaça de Conserge mantenidor d’escola

La Junta de  Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 26.04.2018,  va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per proveir, interinament, la plaça de conserge mantenidor d’escola, de la plantilla de personal laboral de la corporació, i la formació d’una borsa de treball i la convocatòria del corresponent concurs de selecció de personal

Està previst que, aquest mes de maig, l’anunci de convocatòria i les bases es publiquin al Butlletí oficial de la Província i la Seu Electrònica (E.Tauler).

Les sol·licituds per prendre part al procés selectiu s’hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província. (Termini de presentació de sol.licituds 30 de maig de 2018)