Acords de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Porqueres del dia 4 d’abril de 2018

Fotos Plens

Identificació de la sessió

Núm:  PLE2018000003

Caràcter:  Ordinària

Data: 4 d´abril de 2018

Horari: de les 20:00 hores a les 20:30 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Porqueres

 

3.0.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE PISTA POLIESPORTIVA ENTORN

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de Pista Poliesportiva coberta, redactat pels arquitectes Mònica Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espígol, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 239.644,25 € més IVA, (289.969,54 € IVA inclòs).

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

4.0.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ ANNEX 2018 CONVENI BUS NIT

ACORD:

Primer.-  Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre tots els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al desenvolupament del Projecte Bus Nit 2018, amb les actualitzacions de destinacions i esdeveniments i amb les actualitzacions de les aportacions econòmiques,

Segon.- Delegar en l’alcalde totes les facultats necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest Conveni.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

 

5.0.- PROPOSTA D’ACORD D’UN PLA ECONÒMIC I FINANCER

ACORD:

1- Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat i/o regla de despesa en el termini màxim permès, detall del qual figura a l’annex.

2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP.

3.- Trametre la informació corresponent al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la plataforma habilitada a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitat Locals.

4.-Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.

5.-Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

 

6.1.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019

ACORD:

PRIMER.- Proposar com a festes locals del municipi de Porqueres per al proper any 2019, el dilluns dia 20 de maig i el dilluns dia 26 d’agost.

SEGON.- Donar trasllat d’aquest Acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, als efectes que es fixin les dates proposades com a festes locals de Porqueres.