Acords de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Porqueres del dia 25 de juliol de 2018

Identificació de la sessió

Núm:  PLE2018000007

Caràcter:  ORDINARI

Data: 25 de juliol de 2018

Horari: de les 20:00 hores a les 20:40 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Porqueres

 

1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE L’ITINERARI DE LA PUDA I LES ESTUNES, A PORQUERES

ACORDS:

PRIMER.-  Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords continguts als següents apartats.

SEGON.- Aprovar definitivament el projecte, modificat (RE E2018002285), d’obra local ordinària anomenat “projecte per a la modificació del traçat de l’itinerari de la Puda i les Estunes, a Porqueres”, amb un pressupost d’execució per contracte de 20.843,45 euros (IVA inclòs), que ha redactat l’equip encapçalat per l’enginyer de camins, canals i ports Josep Aleix Comas i Herrera, i que promouen el propi Ajuntament de Porqueres i el Consorci de l‘Estany.

S’haurà de tenir en compte les indicacions que consten a l’informe de l’arquitecte tècnica municipal, de 16/07/2018.

TERCER.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

QUART.- Comunicar aquest acord al Consorci de l’Estany.

 

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MESURES AMBIENTALS A LA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE L’ESTANY DE BANYOLES PER MINIMITZAR ELS ATROPELLAMENTS DE LA FAUNA SALVATGE.

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar definitivament la Memòria valorada de mesures ambientals a la carretera de circumval·lació de l’Estany de Banyoles per minimitzar els atropellaments de la fauna salvatge, presentada pel Consorci de l’Estany i redactada pels biòlegs Irene Camós Plana i Miquel Campos Llach, amb un pressupost d’execució per contracte de 18.374,99 € (IVA inclòs)

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

 

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENLLUMENAT EXTERIOR URBÀ DEL MUNICIPI DE PORQUERES.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de ““Enllumenat exterior urbà del municipi de Porqueres”, de 03/01/2018, visat 000060M, de 10/01/2018, redactat per Josep Massachs Bantí (PROISOTEC), enginyer tècnic industrial, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 896.910,26 € més IVA, (1.085.216,42 € IVA inclòs).

Segon.- Sotmetre el Projecte a informació pública, durant el termini de trenta dies, amb publicació del corresponent edicte en el BOP i en el tauler d’edictes de la corporació.

Tercer.- Sotmetre el Projecte a informe dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si s’escau.

 

  1. PROPOSTA AL PLE, PER A LA VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS.

 ACORDS:

Primer.- Verificar el nou Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus (juliol 2018), redactat pels arquitectes Oriol Roselló i Carla Graboleda, que promou la societat Pla XXI, S.L., i que ha estat presentat en data 12.7.2018 (registre d’entrades núm. E2018002902).

Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tres exemplars del text refós verificat, dos en format paper i un en format digital, als efectes de que hi doni la seva conformitat i disposi la seva publicació al DOGC.

Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Pla  XXI, S.L., i publicar-ho al web municipal, de conformitat amb l’article 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.