Acords de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Porqueres del dia 10 de maig de 2018

Identificació de la sessió

Núm:  PLE2018000001

Caràcter: sessió extraordinària

Data: 10 de maig de 2018

Horari: de les 20:00 hores a les 20:25 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Porqueres

1.0.- PROPOSTA PER A LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS.

ACORDS:

Primer.- Verificar el Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus (març 2018), redactat pels arquitectes Oriol Roselló i Carla Graboleda, i que promou la societat Pla XXI, S.L.

Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tres exemplars del text refós verificat, dos en format paper i un en format digital, als efectes de que hi doni la seva conformitat i disposi la seva publicació al DOGC.

Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Pla  XXI, S.L., i publicar-ho al web municipal, de conformitat amb l’article 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

 

2.0.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MESURES AMBIENTALS A LA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE L’ESTANY DE BANYOLES PER MINIMITZAR ELS ATROPELLAMENTS DE LA FAUNA SALVATGE.

ACORDS:

PRIMER.-  Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords continguts als següents apartats.

SEGON.- Aprovar inicialment la Memòria valorada de mesures ambientals a la carretera de circumval·lació de l’Estany de Banyoles per minimitzar els atropellaments de la fauna salvatge, presentada pel Consorci de l’Estany i redactada pels biòlegs Irene Camós Plana i Miquel Campos Llach, amb un pressupost d’execució per contracte de 18.374,99 € (IVA inclòs)

TERCER.- Exposar-lo al públic durant 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP, perquè els interessats puguin examinar-ho i presentar, si s’escau, les al·legacions que creguin oportunes. El mateix anunci serà publicat al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web.

QUART.- Sotmetre la Memòria a informe dels organismes competents per raó de llur competència sectorial.

 

3.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT A LA VIA PUBLICA DE PORQUERES

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de reglament del mercat a la via pública de Porqueres.

Segon.-  Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de reglament, al tràmit d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

 

4.0.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA A L’ACTUACIÓ TEATRAL DE LA FESTA MAJOR

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’establiment del següent Preu Públic, per entrada a l’actuació teatral de la festa major.

Entrada anticipada                   10 euros

Entada taquilla                         12 euros

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats interposar recurs Contenciós – Administratiu contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

5.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 31-12-2017

A proposta del Sr, Alcalde, i amb la conformitat de tots els regidors, s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia per poder revisar els imports de la proposta.

 

6.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL 2N. EXPEDIENT  DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2018.

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari segons el següent detall:

Suplementar
  consig. Inicial
  augment
  consig. Final
2
7
334
22609
despeses diverses arts escèniques
5.500,00
1.500,00
7.000,00
2
13
171
226
despeses diverses medi ambient
20.000,00
15.000,00
35.000,00
2
16
337
22700
neteja can Carreres
2.000,00
410,00
2.410,00
6
4
165
619
Inversió enllumenat  quadre 4K
63.000,00
80.000,00
143.000,00
6
6
171
610
places i jardins
10.000,00
5.000,00
15.000,00
6
5
1532
610
arranjament vies publiques
50.000,00
35.000,00
85.000,00
2
7
491
22602
Despeses divulgació: Porqueres al dia
23.050,00
2.050,00
25.100,00
2
10
342
210
conservació zones esportives
19.500,00
3.000,00
22.500,00
2
11
231
226
Desp diverses col·lectiu gent gran, casal local
13.500,00
2.400,00
15.900,00
1
1
920
131
personal temporal
30.401,00
10.000,00
40.401,00
6
15
333
622
inversió baixador de Mata
3.218,87
1.000,00
4.218,87
6
15
432
622
inversió centre interpretació
500,00
1.000,00
1.500,00
2
20
3321
22601
Activitat promoció lectora
3.250,00
3.750,00
7.000,00
2
20
3321
22609
fons de llibres
3.500,00
1.200,00
4.700,00
suma total
161.310,00
Crèdit extraordinari
1
21
17
16103
personal Soc
8.400,00
1
21
221
16000
seguretat social personal soc
2.600,00
6
5
1532
61001
arranjament Cal Veler i  accés Caselles Davall
50.000,00
2
5
1532
22700
 contracte 1 persona brigada
5.900,00
6
5
1532
624
adquisició vehicle
9.400,00
6
5
1532
623
portal magatzem viñas
3.500,00
Suma total …………………….
79.800,00
generació  ingrés
45051
Generalitat subvenció SOC
11.000,00
45060
Generalitat Subvenció arranjament camins
48.767,42
Suma total  …………………………
59.767,42
baixa ingressos
913
prestecs
252.638,58
770
Sumar aportació obra ampli. Centre serveis
50.000,00
780
fundació la Caixa aportació ampli. Centre Serveis
30.000,00
Suma total
332.638,58
increment  Pressupost de despeses
241.110,00
increment pressupost ingressos
-272.871,16
Romanent de tresoreria per utilitzar
894.705,56
Suplement de crèdit
161.310,00
baixa despeses
Crèdit extraordinari despeses
79.800,00
Ingressos generats
59.767,42
majors ingressos
0,00
baixa ingressos
332.638,58
utilització romanent de tresoreria en aquest expedient
513.981,16
romanent pendent d’utilitzar
380.724,40

 

SEGON.- Modificar el quadre d’inversions del pressupost, segons el detall que consta als nou quadre que s’adjunta a l’expedient.

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a e.tauler, per tal que els veïns interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.

QUART.-  El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.