Acords adoptats Ple Ordinari: dimecres 7 de juny de 2017

 1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR

ACORDS:

“Primer.- Imposar al senyor C.D.G, propietari del gos de raça American Bully, anomenat Dayron, amb el microxip identificatiu núm. 94100001385732, les multes que a continuació s’indiquen, com a responsable de les infraccions que en cada cas s’especifiquen:

 • Multa de 2.404,06 euros, per una infracció administrativa molt greu, tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos, per no haver sol·licitat i obtingut la preceptiva llicència municipal.
 • Multa de 150,25 euros, per una infracció administrativa greu, tipificada a l’article 7.3.b) de la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, com a conseqüència de no tenir subscrita una assegurança per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros.
 • Multa de 150,25 euros, per una infracció administrativa greu, tipificada a l’article 7.3.e) de la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per portar el gos deslligat i sense morrió en un espai públic el dia 28.7.2016, fet que va provocar l’atac a un altre gos, segons acta dels Mossos d’Esquadra que consta a l’expedient

Segon.- Les multes imposades s’hauran d’ingressar a la tresoreria municipal en els terminis que a continuació s’indiquen:

 1. Si la notificació d’aquest acord té lloc entre els dies 1 i 15 del mes, des de l’endemà de la notificació i fins al dia 20 de mes següent o, si fos inhàbil, l’immediat hàbil posterior.
 2. Si la notificació d’aquest acord té lloc entre els dies 16 i últim del mes, des de l’endemà de la notificació i fins al dia 5 del segon mes posterior o, si fos inhàbil, l’immediat hàbil següent.

Transcorregut aquests terminis sense haver-se fet l’ingrés, s’iniciarà el procediment de recaptació per la via executiva, amb imposició del recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les costes corresponents.

Tercer.- Indicar al senyor al senyor C.D.G que la imposició i pagament de les multes no l’eximeixen del compliment de les obligacions previstes tant a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos, com a la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, si encara és el titular del gos de referència.

Quart.- Notificar-ho al senyor C.D.G i donar-ne trasllat a la tresoreria municipal. “

 1. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2017.264 D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’AMPLIACIÓ DE LA MINIDEIXALLERIA.

ACORD:

“Ratificar el Decret d’alcaldia 2017.264 de data 30.05.2017.”

 1. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA

ACORDS:

“Primer.- RATIFICAR la modificació de l’article 22 dels Estatuts del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona, aprovada pel Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat territorial de Mobilitat (ATMG), en data 20 d’abril de 2017.

 

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Transport públic de l’Àrea de Girona.”

 1. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

ACORDS:

 “Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

 1. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
 2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu
 3. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis        per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
 1. PROPOSTA DE MOCIÓ “PER UNA COMARCA DESMILITARITZADA

ACORDS:

“Primer.- Fer arribar a les instàncies militars competents la petició que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars, i promoure que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, al Parlament de Catalunya, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya i a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona.”