Acords adoptats Ple Ordinari: dimecres 7 de febrer de 2018

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE L’ITINERARI DE LA PUDA I LES ESTUNES, A PORQUERES.

ACORDS:

“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “ projecte per a la modificació del traçat de l’itinerari de la Puda i les Estunes, a Porqueres”, amb pressupost d’execució per contracte de 20.517,61 euros (IVA inclòs), que ha redactat l’equip encapçalat per l’enginyer de camins, canals i ports Josep Aleix Comas i Herrera, i que promouen el propi Ajuntament de Porqueres i el Consorci de l‘Estany; i tramitar-lo simultàniament al procediment, iniciat en virtut del Decret de l’alcaldia 2018.68, d’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb al ben entès que l’aprovació definitiva del projecte d’obra local ordinària estarà condicionada a l’aprovació definitiva de dit procediment.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOPGi, per tal que tothom qui ho vulgui el pugui examinar i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci serà publicat al tauler d’edictes de la corporació. Durant el tràmit d’informació pública, el projecte estarà a disposició de qui el vulgui consultar, a les oficines municipals (carrer Rubió i Ors, 1-7,  de Porqueres), en horari d’atenció al públic.

TERCER. Incorporar a aquest expedient, a mesura que es rebin, els informes sectorials sol·licitats amb motiu del procediment d’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable que es tramita en virtut del Decret de l’alcaldia 2018.68, no essent necessari sol·licitar-ne cap altre.

QUART. Notificar individualment aquest acord a l’Institut Secular Operàries Parroquials “Magdalena Aulina”, en tant que titular de la finca en què tindran lloc les obres projectades.”

 

RATIFICACIÓ DEL CONVENI PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL C/ PLA DE L’ESTANY.

ACORDS:

 “PRIMER.- Ratificar en tots els seus punts el conveni urbanístic per a l’execució de les obres de drenatge de les aigües pluvials del carrer Pla de l’Estany, subscrit en data 29.01.2018 entre l’Ajuntament de Porqueres, la societat Skate 2000, SL, i els senyors Joaquim i Antonio Ferrer Anglada i Joel, Marta i Marc Ferrer Rost.

 SEGON.- 1.- Disposar que aquell conveni urbanístic formarà part de la documentació que integrarà el projecte d’urbanització del PAU 1 “Prat Roig” des de l’inici del procediment. Un cop conclòs aquell procediment, se’n trametrà una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè sigui inscrit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.

2.- Tanmateix, el conveni podrà ser consultat de manera presencial a les oficines municipals i se’n facilitarà una còpia a qui ho sol·liciti.

 TERCER.- Acceptar la cessió gratuïta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants de la finca que a continuació es descriu, per a ser destinada a vial públic:

URBANA.- Peça de terreny, de forma poligonal irregular allargada, de 310 metres quadrats de superfície, situada al carrer Pla de l’Estany, de què forma part, al paratge conegut com a Pla de la Perpinyana, al terme municipal de Porqueres, que confronta: al nord, a l’est i a l’oest, amb vial públic, i al sud, amb la finca de procedència de què se segrega. És la finca que es grafia en el plànol annex 1 del conveni urbanístic subscrit en data 29.01.2018.

TÍTOL.- Pertany a la societat Skate 2000, SL, com a resultat de l’agrupació de les finques registrals 5056 i 5038, segons escriptura atorgada en data 13.08.2013 davant del notari de Banyoles José María Martínez Palmer.

INSCRIPCIÓ: És part i se segrega en aquest mateix acte de la finca matriu inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, al tom 4164, llibre 113 de Porqueres, foli 223, finca 5058.

CÀRREGUES.- Es troba completament lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.

Aquesta finca formarà part de les finques aportades al projecte de reparcel·lació del PAU 1 “Prat Roig”, i com a tal s’inscriurà a favor de l’Ajuntament de Porqueres com a operació prèvia d’aquell projecte.

 QUART.- Notificar-ho a la societat Skate 2000, SL i als senyors Joaquim i Antonio Ferrer Anglada i Joel, Marta i Marc Ferrer Rost.”

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 01/01/2017

ACORDS:

“Primer.- Aprovar l’expedient de revisió del padró municipal d’habitants a 01/01/2017, les operacions d’actualització realitzades des de l’01/01/2016 fins a l’01/01/2017, així com el resultat consolidat que és el que segueix: 4.610 habitants.

Segon.- Prendre coneixement que el Reial Decret 1039/2017 de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants referides a 1 de gener de 2017, xifra la població del municipi en 4.594 habitants.”