Acords adoptats Ple Ordinari: dimecres 4 d’octubre de 2017

ACORDS ADOPTATS                        

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’AMPLIACIÓ DE LA MINI DEIXALLERIA ST–E 1610 PO

ACORDS:

“PRIMER.-  Aprovar definitivament la Memòria Valorada de l’Ampliació de la Minideixalleria ST–E 1610 PO, redactada per Isabel Granell Simeón, arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 25.827,13€ més IVA, 31.250,83 € IVA inclòs.

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.”

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA D’ ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAL VELER ST–E 1494-R PO

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar definitivament la memòria Valorada de “Arranjament del camí de Cal Veler”,  ST–E 1494-R PO, redactada per Josep Alemany i Masgrau, enginyer de C. C. I P., dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 15.622,99 € IVA inclòs.

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REFORÇ DEL PAVIMENT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ CASELLAS DAVALL ST–E 1619 PO

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar definitivament la Memòria Valorada de reforç del paviment del camí d’accés a la urbanització Casellas Davall,  ST–E 1619 PO, redactada per Josep Alemany i Masgrau, enginyer de C. C. I P., dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 34.318,04 € IVA inclòs.

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL PAVIMENT D’UNS CARRERS DEL MUNICIPI ST–E 1611 PO.

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar definitivament el projecte de “Reforç del paviment d’uns carrers del municipi”,  ST–E 1611 PO, redactat per Josep Alemany i Masgrau, enginyer de C. C. I P., dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 121.988,35 € més IVA, (147.605,90 € IVA inclòs).

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS DE DIA PER A GENT GRAN”,  ST–E 1502 PO,

 ACORD:

Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords continguts als següents apartats.

Segon.– Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu d’ampliació del centre de serveis de dia per a gent gran”,  ST–E 1502 PO, redactat per Isabel Granell Simeón, arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 101.335,52 € més IVA, (122.615,98 € IVA inclòs).

Tercer.- Sotmetre el Projecte a informació pública, durant el termini de trenta dies, amb publicació del corresponent edicte en el BOP i en el tauler d’edictes de la corporació.

Quart.- Sotmetre el Projecte a informe dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si s’escau.

 

RATIFICACIÓ DEL DECRET 2017.481 D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019.

ACORDS:

Primer.- Ratificar el decret 2017.481 de data 13.09.2017.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

RATIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I DIVERSOS AJUNTAMENTS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES VERDES.

ACORDS:

 Primer.- Ratificar els canvis no substancials següents, introduïts al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i diversos ajuntaments pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes, aprovat per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 12 de juliol de 2017:

  • En el pacte primer. Finalitat de la col·laboració

On abans deia: “ … corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució      per contracte (PEC) més el 21 % d’IVA del total del projecte, …” ara diu: “ …      corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, més el 13 %            de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del       total del projecte…”

  • En el pacte segon. Obligacions econòmiques.

            S’ha suprimit el text de final del paràgraf: “… així com el corresponent certificat   d’existència de crèdit             pressupostari expedit per la Intervenció Municipal”.

 En el pacte quart. El Consorci

El Consorci de les Vies Verdes de Girona col·laborarà en el seguiment del compliment de les obligacions derivades d’aquest conveni, formant part del la comissió de seguiment que es regula en el pacte Setè. [abans deia: “pacte Sisè”].

 I, finalment, s’ajusten els decimals de la taula del pacte 1 a l’exactitud de les resolucions FEDER i de i Diputació de Girona i al cost pressupostat del projecte:

 

EXECUCIÓ DE LES OBRES
TOTAL
A) Projecte d’ampliació de les vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava
3.658.080,47

[abans, 0,45]

B) Projecte de via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa)
1.314.163,67
C) El Camp Llarg, un pont entre l’urbà i el rural. Primer desglossat: carril bici. Municipi de Porqueres
215.248,65
TOTAL EXECUCIÓ DE LES OBRES
5.187.492,79

[abans, 0,77]

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
TOTAL
Seguretat i salut
48.400,00
TOTAL ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
48.400,00
TOTAL DESPESES
5.235.892,79

[abans, 0,77]

FINANÇAMENT
TOTAL
FEDER
1.911.954,72
Ajuntaments
1.758.998,35

[abans, 0,34]

Consorci Vies Verdes
608.962,36
Diputació de Girona
955.977,36

[abans, 0,35

TOTAL
5.235.892,79

[abans, 0,77]

 

Segon.-Trametre una certificació d’aquest acord al Servei de Programes Europeus, de l’àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Girona .

 

10 APROVACIÓ ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS RESIDUS MUNICIPALS

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació de la recollida Porta a Porta dels residus municipals de Porqueres, realitzat per l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, de data 19.9.2017.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal la implantació de la recollida Porta a Porta dels residus municipals de Porqueres tal i com es descriu a l’esmentat informe.

 

11 APROVACIÓ DE L’INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PORQUERES A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Porqueres a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, la qual finalitat és promoure i difondre, en l’àmbit de la gestió dels residus, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta”, promoure l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal.

SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, segons text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.

TERCER.- Designar representant de l’Ajuntament de Porqueres a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, el Sr. Jordi Burch Viñals.

QUART.- Notificar el present acord a l’Associació perquè ho notifiqui a la resta de municipis membres de l’Associació.

CINQUÈ.- Autoritzar el Sr. Alcalde President, el Sr. Francesc Castañer i Campolier, per signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.”

 

12 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI  2016

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2016.

Segon.– Trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el Compte general aprovat, de conformitat amb el que s’estableix  al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals.

MOCIÓ DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER PART DE LA POLICIA EL DIUMENGE 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA.

ACORDS:

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials a Catalunya.

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

PROPOSTA D’ACORD

ACORD

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament presentada per En Ferran Vivar i Labrador.

SEGON.- Remetre Certificació d’aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la còpia de l’escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació, és el Sr. Narcís Vidal i Mir, donat que els anteriors de la llista electoral, Sra. Sara Cabarroques Güell, Francesca Badosa Ferrer i Xavier Gifra Darné, Na Sara Cabarroques i Güell, han renunciat.

TERCER.- Sol·licitant a la Junta Electoral Central  que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.