Acords adoptats ple extraordinari: Dimecres 8 de març de 2017

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “PISTA POLIESPORTIVA COBERTA

ACORDS:

“PRIMER.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords continguts als següents apartats.

SEGON.– 1) Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu Pista poliesportiva coberta, redactat pels arquitectes Mònica Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espígol, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 289.969,54 € (IVA inclòs), i tramitar-lo simultàniament al Pla especial urbanístic pista polivalent escola L’Entorn, que li dona cobertura.

2) S’inclourà al projecte, abans de l’aprovació definitiva, la documentació complementària a la que es fa referència en l’informe tècnic.

TERCER.- Exposar-lo al públic durant 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP, perquè els interessats puguin examinar-ho i presentar, si s’escau, les al·legacions que creguin oportunes. El mateix anunci serà publicat al tauler d’edictes de la corporació.

QUART.– Sotmetre el projecte a informe dels organismes competents per raó de llur competència sectorial, i molt especialment a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, als efectes de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.– Incloure la pista coberta municipal objecte d’aprovació en un projecte d’activitat únic que inclogui les diferents instal·lacions i espais en què s’ha d’emplaçar, als efectes de d’integrar en un sol procediment, a tramitar a part, la intervenció administrativa de control preventiu en matèria mediambiental i d’altres que siguin pertinents d’acord amb la normativa sectorial.

SISÈ.- L’aprovació definitiva del projecte de la Pista poliesportiva coberta, quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic Pista polivalent de l’escola l’Entorn, que es tramita simultàniament a aquest projecte.”

Per a consultar el Projecte o el Pla especial urbanístic cliqueu a sobre.

VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM RELATIVA AL PAU 1”PRAT ROIG”.

 ACORDS:

 “Primer.- Verificar el text refós  de la modificació puntual del POUM relativa al PAU 1 “Prat Roig” (febrer 2017), redactat pels arquitectes Emili Salavedra Espígol i Mónica Rovira Lliberia i que ha presentat el senyor Joaquim Ferrer Anglada.

Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tres exemplars del text refós, dos en format paper i un en format digital, i una còpia completa de l’expedient administratiu, als efectes de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.

Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Joaquim Ferrer Anglada, per al seu coneixement i demès efectes;  i publicar-ho al web municipal, de conformitat amb l’article 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.”

 Per a consultar el text refós cliqueu aquí