Acords adoptats ple extraordinari: Dimecres 5 d’abril de 2017

ACORDS ADOPTATS

  1. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 01/01/2016

ACORD:

Primer.- Aprovar l’expedient de revisió del padró municipal d’habitants a 01/01/2016, les operacions d’actualització realitzades des de l’01/01/2015 fins a l’01/01/2016, així com el resultat consolidat que és el que segueix: 4.541 habitants.

Segon.- Prendre coneixement que el Reial Decret 636/2016 de 2 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants referides a 1 de gener de 2016, xifra la població del municipi en: 4.530 habitants.

  1. ADHESIÓ AL SITMUN (sistema d’informació Territorial Municipal) – GIRONA

ACORD:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la xarxa local SITMUN-Girona  i al serveis que la Diputació de Girona posa a disposició dels membres adherits.

SEGON.- Facultar l’alcalde perquè adopti les resolucions I subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.

  1. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI SIGNAT AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES PEL SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA DE PORQUERES. 1ª PRÒRROGA 2018.

ACORD:

Primer.- Sol·licitar, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una pròrroga per a l’any 2018, del conveni signat en  data 1 de desembre de 2016, per la prestació del servei de 20 places de SAIAR, servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural, a Porqueres, i facultar l’alcalde a la sol·licitud i signatura de la pròrroga esmentada.

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  1. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 101.2017 D’APROVACIÓ DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI 2018-2020 DE L’AJUNTAMENT.

ACORD:

Ratificar el decret d’alcaldia 101.2017 de data 7 de març, d’aprovació dels Plans pressupostaris a mitjà termini  2018-2020 de l’Ajuntament.

  1. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB QUÈ S’ESTABLEIX EL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.

ACORD:

Primer.- L’Ajuntament de Porqueres s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.

Segon.-  Que d’acord  amb  el  que  es  preveu  en  l’esmentat  Conveni, es sol·licita  a  la Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de  total 174.239,16 euros,  per  compte  dels crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen tot seguit:

Doc. Financer
Manament
C.

Gestor

Pos.Press
Import net
Concepte
4000165447
0650973815
GO03
D/460000300/7110/0000
57.064,60 €
FCLC 2014 AJUNTAMENTS ANUALITAT 2014
5000064189
0651028430
GO03
D/460000300/7110/0000
56.241,50 €
FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015
5000068143
0651028788
GO03
D/460000300/7110/0000
27.081,36 €
FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015
5000371476
0651080881
GO03
D/460000300/7110/0012
33.851,70 €
FCLC 2013 municipis darrer pagament

 

Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l’avançament  sol·licitat, l’Ajuntament de Porqueres transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  crèdits  a  favor  de  la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.”

  1. APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA MILLORA DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE PORQUERES

ACORD:

PRIMER.-  Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’adopció dels acords continguts als següents apartats.

SEGON.- Aprovar la documentació tècnica de la Millora dels vestidors del pavelló municipal de Porqueres redactada per Joan Marquès i Palomeras, arquitecte tècnic, amb un pressupost d’execució per contracte de 26.814,22 € (IVA inclòs).”

  1. APROVACIÓ INICIAL DEL 1R. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2017.

ACORD

PRIMER.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari segons el següent detall:

Suplements de crèdit

Anterior       suplement        suma

2 7 231 22699 Despeses diverses serveis comunitaris 1.800,00 6.692,51 8.492,51
2 10 342 623 equipaments esportius 8.500,00 16.935,00 25.435,00
2 14 164 22699 despeses diverses cementiri 2.000,00 1.800,00 3.800,00
6 15 333 622 inversió baixador de Mata 1.000,00 500,00 1.500,00
2 16 334 22609 Despeses div. Joventut 14.000,00 3.000,00 17.000,00
Suma total …………………………….. 27.300,00 28.927,51 56.227,51

 

Crèdits extraordinaris

2 10 342 22701 servei neteja piscina 5.134,25
2 10 342 22702 socorrisme i vigilància piscina 23.481,96
2 10 342 226 despeses diverses piscina 8.920,00
2 10 342 220 material oficina 1.000,00
2 10 342 213 manteniment i reparació instal·lació piscina 6.026,66
2 10 342 212 reparació i conservació piscina 4.000,00
2 10 342 626 equips procés informació piscina 8.130,32
2 20 3321 22602 fons documental diputació 5.306,76
6 16 334 623 equipaments joventut 1.500,00
1 21 170 226 despeses personal SOC – Consell Comarcal 2.100,00
Suma total …………………………………… 65.599,95

 

Baixes d’ingressos

Canvi de finançament
baixa ingressos
913 préstecs 277.000,00
870 Romanent de tresoreria afectat 277.000,00

 

SEGON.- L’increment de despesa  de 28.927,51 € per suplements de crèdit , i  de 65.599,95  € per crèdits extraordinaris, que fan un total de 94.527,46 €, es finança mitjançant nous ingressos no previstos en el pressupost (59.106,43€),  i pel romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (35.421,03 €), i la baixa d’ingressos  de 277.000,00 € es finança amb romanent de tresoreria destinat a la reducció d’endeutament segons el següent detall:

 

nou ingrés
313 entrades i abonaments piscina 41.888,00
39901 altres ingressos piscina 1.450,00
33907 Cànon bar piscina 6.000,00
48003 aportació campana 4.461,67
46102 Fons documental Diputació 5.306,76
Suma total  ………………………………… 59.106,43

 

INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA
Partida Pressupostària Títol Import
Romanent per utilitzar 103.353,37
870,00  Incorporació romanent tresoreria 35.421,03
 

 

Romanent per utilitzar en altres expedients 67.932,34

 

Canvi de finançament
baixa ingressos
913 préstecs 277.000,00
870 Romanent de tresoreria afectat 277.000,00

 

TERCER.- Modificar el quadre d’inversions del pressupost, segons el detall que consta als nou quadre que s’adjunta a l’expedient.

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a e.tauler, per tal que els veïns interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.

CINQUÈ.-  El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.