Acords adoptats ple extraordinari: Dimecres 26 d’abril de 2017

IMPLANTACIÓ DEL SERVEI I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA PISCINA MUNICIPAL.

ACORDS:

 I.ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal de Piscina Municipal, d’acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts, servei que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directe.

II.APROVAR el projecte d’establiment del servei públic municipal de Piscina Municipal, inclòs a l’expedient.

III. APROVAR el reglament, inclòs a l’expedient, regulador del servei esmentat i disposar-ne la publicació íntegra al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació i a e.tauler, juntament amb els presents acords.

IV. AUTORITZAR les despeses inherents a l’execució dels presents acords amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes a l’efecte, del programa 342, orgànic 10, del pressupost municipal vigent.

V. LLIURAR sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent d’aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.

IV. FACULTAR àmpliament el Sr. alcalde d’aquest Ajuntament, per a l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL

ACORDS:

PRIMER. Fer constar que, en relació a l’al·legació presentada per la regidora del grup municipal del PDECAT Sra. Susanna Bazán, s’ha incorporat a l’expedient un nou informe tècnic-econòmic en el que es defineixen, en major detall, els costos directes, indirectes i amortitzacions, i també , en major detall, els ingressos previstos.

SEGON. Aprovar definitivament l’ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Piscina Municipal

TERCER. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegra de l’ordenança fiscal aprovada.

QUART. Notificar aquest acord a la persona que ha formulat al·legacions, per al seu coneixement i efectes.

CREACIÓ D’ UN NOU  FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: SERVEI PISCINA MUNICIPAL.

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal denominat Servei Piscina Municipal, les referències bàsiques dels quals s’especifiquen seguidament:

 1. Nom del fitxer: Servei Piscina Municipal
 2. Finalitat i usos: Registre dels usuaris de la piscina municipal. Organització del servei. Cobrament d’entrades i abonaments. Registre d’altes i baixes. Informació als usuaris
 3. Persones o col·lectius afectats: Usuaris de la piscina municipal i/o els seus representants legals.
 4. Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
 5. Procediment de recollida de dades: Formularis, transmissió electrònica
 6. Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, imatge, data de naixement, dades familiars, dades bancàries
 7. Sistema de tractament: Manual i automatitzat
 8. Cessions: A entitats bancàries amb la finalitat exclusiva del cobrament d’abonaments i quotes.
 9. Transferències internacionals: No es preveuen
 10. Unitat responsable: Secretaria i Esports.
 11. Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: Ajuntament de Porqueres
 12. Nivell de seguretat: Mitjà

SEGON.- Adoptar les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades que s’integraran en el fitxer, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. El detall de les mesures de seguretat i la seva aplicació concreta figuraran en el Document de seguretat de l’Ajuntament.

APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA A L’ACTUACIÓ TEATRAL DE LA FESTA MAJOR

ACORD:

PRIMER.- Aprovar l’establiment  del següent Preu Públic, per entrada a l’actuació teatral de la festa major.

Entrada infantil anticipada                   8 euros

Entada infantil taquilla                        10 euros

Entrada adults anticipada                  12 euros

Entrada adults taquilla                       15 euros

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats interposar recurs Contenciós – Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Girona dins del termini de dos mesos des del dia següent a la publicació.

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BUS NIT 2017

ACORD:

Primer.-  Aprovar íntegrament el Conveni de col·laboració entre tots els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al desenvolupament del Projecte Bus Nit 2017.

Segon.- Delegar en l’alcalde totes les facultats necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest Conveni.

Tercer.– Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.