Acords adoptats Ple Extraordinari: dimecres 25 d’octubre de 2017

ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DE 25/10/2017
ACORDS ADOPTATS
1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2018.
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici del 2018 i següents, la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, Reguladora de l’impost sobre bens immobles

 Es modifica l’art. 8 que queda redactat de la següent manera

 Art. 8.- Tipus de gravamen.

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:

  1. pels béns de naturalesa urbana, el 0.519 %.
  2. pels béns de naturalesa rústica, el 0.70 %.
  3. Pels béns de característiques especials, el 0.71 %.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4- Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Es modifica l’art. 4 punt 3 i s’afegeix disposició transitòria quedant redactat de la següent manera:
3.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost els vehicles , aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o si no es conegués, a partir de la data de la primera matriculació.
Disposició transitòria.-
La modificació introduïda a la bonificació establerta en el punt 3 de l’article 4r. De la present Ordenança no tindrà efectes retroactius. Per la qual cosa, s’aplicarà a les sol·licituds formulades a partir de 1 de gener de 2018, data en què entrarà en vigor la modificació de l’article

ORDENANÇA FISCAL Núm. 5, Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Es modifica l’article 4 punt 3, que queda redactat de la manera següent:
Art. 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions.-
3.- Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis per part de persones amb una discapacitat que afecti la seva mobilitat.

  • ORDENANÇA FISCAL Núm. 8-Reguladora de la Taxa per al servei de Gestió de Residus Municipals.

 Es modifica l’art. 9, que queda redactat de la manera següent:

Art. 9è. Tarifa.-

1.- Aquesta taxa s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

T.0.
Per cada local amb o sense activitat industrial, comercial o per a usos privats, a l’any
128,00 €
T.1.
Per cada habitatge en edifici plurifamiliar, a l’any
128,00 €
T.2.
Per cada habitatge unifamiliar, a l’any
130,00 €
  • ORDENANÇA GENERAL Núm. 16 dels preus públics municipals

Es modifica l’ annex punt 3 i i s’afegeix el punt 6, que queden amb la següent redacció:

3. Àrea de cultura
Venda de publicacions:
Preu de venda al públic:
DVD Bosc Can Ginabreda 10,00
Entrada-visita al Bosc Can Ginebreda …………………….

Entrada- visita guiada al Bosc de Can Ginebreda……….

4,00

5,00

Entrada-visita guiada per grups al bosc de Can Ginebreda (més de 20 persones) ……………………………… 4.00
 

Entrada rere el teló

Gran format ……………………………………………       10,00

Petit form ……………………………………………….         5,00

 

Lloguer projector portàtil Centre Cívic

                           10 €/acte
Lloguer portàtil Centre Cívic 10 €/acte
Biblioteca:
Lloguer projector Biblioteca 5 €/acte
Lloguer portàtil Biblioteca 5 € /acte

 

Taxa fotocòpia:

Fotocòpia DINA4

Fotocopia DINA3

Impressió b/n DINA4

Renovació del carnet de préstec en cas de pèrdua injustificada

 

 

4. Àrea de serveis

0,10 €

0,20 €

0,10 €

 

3,00 €

 

 

 

 

Bandera municipal (€/unitat):
de 150×100 cm: 60,00
de 210×140 cm: 100,00
5. Inserció de publicitat en cartipassos i butlletins municipals
Per inserir publicitat al cartipàs de la Festa Major i al butlletí municipal:
Col·laboradors: 30,00
1/8 de pàgina: 50,00
1/4 de pàgina: 80,00
1/2 de pàgina: 100,00
1 pàgina: 150,00
Contraportada interna: 200,00
Contraportada: 300,00
 
  1. Inserció de publicitat a la pantalla informativa 30€/mes

ORDENANÇA FISCAL Nº 18- Taxa pel servei de centre de dia per a la gent gran

 Es modifica l’art. 6è. Que queda redactat de la següent manera:

 Article 6è. Quota tributària.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents:

SERVEI IMPORT (AMB IVA (4%))
Estada sencera (8 hores) 215,00 €/mes, dinar inclòs.
Mitja estada (4 hores) 107,00 €/mes
Plaça municipal (4 hores) 163,00 €/mes

 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis, i e.tauler, de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de les modificacions i de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança i de les modificacions, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

TERCER.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a les modificacions de les ordenances fiscals i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2018 serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

 APROVACIÓ INICIAL DEL 4r. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2017.

 ACORDS:

PRIMER.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari segons el següent detall:

 

Suplementar consig. Inicial augment consig. Final
1 912 233 indemnitzacions membres electius 35.430,00 700,00 36.130,00
5 1531 210 reparacions vies publiques i camins 40.000,00 5.000,00 45.000,00
7 334 622 inversió centre cívic 3.000,00 800,00 3.800,00
8 337 226 despeses diverses Festa Major 48.000,00 1.300,00 49.300,00
8 337 22610 despeses diverses cavalcada Reis 3.000,00 500,00 3.500,00
8 337 22699 despeses diverses festes 3.500,00 300,00 3.800,00
9 323 226 despeses diverses escoles 1.500,00 1.000,00 2.500,00
10 342 210 conservació zones esportives 25.500,00 12.000,00 37.500,00
10 342 622 piscina 382.107,60 50.000,00 432.107,60
10 342 226 despeses diverses piscina 11.920,00 1.000,00 12.920,00
11 312 212 conservació centre de serveis 2.000,00 1.000,00 3.000,00
14 164 22699 despeses diverses cementiri 4.800,00 250,00 5.050,00
15 432 226 despeses diverses Centre Interpretació 750,00 200,00 950,00
16 337 22700 neteja can Carreres 1.000,00 1.600,00 2.600,00
20 3321 226 despeses diverses biblioteca 4.000,00 1.000,00 5.000,00
20 3321 22601 activitats promoció lectora 2.750,00 250,00 3.000,00
20 3321 22700 neteja biblioteca 18.000,00 600,00 18.600,00
13 171 226 despeses diverses medi ambient 23.872,00 2.000,00 25.872,00
4 165 210 conservació i reparació enllumenat 50.000,00 3.000,00 53.000,00
6 171 210 conservació parcs i jardins 10.000,00 5.000,00 15.000,00
Sumes totals…………………………………… 671.129,60 87.500,00 758.629,60
baixa de despeses
5 1532 61004 carril bici c/ Estació 40.000,00 -40.000,00 0,00

 

SEGON.- L’increment de despesa de 87.500 € per suplements de crèdit , -40.000,00 € baixa de despeses , que fan un total de 47.500€, es finança mitjançant nous ingressos no previstos en el pressupost (44.338,66 €), i pel romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (3.161,34 €), segons el següent detall:

Generació d’ingrés
761 Diputació Girona subvenció piscina 39.670,00
46101 Dipsalut subvenció canviar escomesa Pavelló 4.668,66
Suma total   ………………………………… 44.338,66

 

INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA
Partida Pressupostària Títol Import
Romanent per utilitzar 16.760,41
870,00 Incorporació romanent tresoreria 3.161,34
Romanent per utilitzar en altres expedients 13.599,07

 

TERCER.- Modificar el quadre d’inversions del pressupost, segons el detall que consta als nou quadre que s’adjunta a l’expedient.

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a e.tauler, per tal que els veïns interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.

CINQUÈ.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.”