Acords adoptats Ple Extraordinari: dimecres 22 de novembre de 2017

ACORDS ADOPTATS

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pressupost general per a l’exercici de 2018, les seves bases d’execució, la Plantilla de personal i la Relació de llocs de treball proposada.

El Pressupost queda xifrat, a nivell de capítols, de la següent manera:

INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1.- Impostos directes…………………………………….  1.784.953,91

Capítol 2.- Impostos indirectes…………………………………..       46.969,01

Capítol 3.- Taxes i d’altres ingressos……………………………    956.405,00

Capítol 4.- Transferències corrents……………………………..   1.170.033,50

Capítol 5.- Ingressos patrimonials……………………………….         3.750,00

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals………………………….                0,00

Capítol 7.- Transferències de capital…………………………….    141.250,00

Capítol 8.- Variació d’actius financers……………………………                0,00

Capítol 9.- Variació de passius financers………………………..      252.638,58

TOTAL INGRESSOS……………………………………  4.356.000,00                            

DESPESES                                                                                                           

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1.- Remuneracions del personal………………………… 1.129.110,55

Capítol 2.- Compra de bens corrents i serveis………………….   1.706.012,42

Capítol 3.- Interessos………………………………………………       15.019,24

Capítol 4.- Transferències corrents……………………………….    574.410,86

Capítol 5.- Fons de contingència ………………………………….            60.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6.- Inversions reals………………………………………..     592.408,35

Capítol 7.- Transferències de capital……………………………..       26.400,00

Capítol 8.- Variació d’actius financers…………………………….

Capítol 9.- Variació de passius financers…………………………    252.638,58

TOTAL DESPESES …………………………………………………………. 4.356.000,00                                            

 Segon.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment,  la Plantilla de personal,   durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes de possibles reclamacions i suggeriments, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tercer.- En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.”

 

  1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10-REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS, DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC I DELS ESPECTACLES PÚBLICS, I DE L’ ORDENANÇA GENERAL NÚM. 16 DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS.

 ACORDS:

“PRIMER.-  Aprovar provisionalment, per a l’exercici del 2018 i següents, la modificació  de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10- Reguladora de les taxes per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics.

Es modifica l’article 5 punt 5.1., que queda redactat així:

Fes clic aquí per veure ordenança

 ORDENANÇA GENERAL Núm. 16 dels preus públics municipals

Es modifica l’ annex, punt 6, que queden amb la següent redacció:

  1. Inserció de publicitat a la pantalla informativa 30€/mes

Les empreses de nova implantació al municipi tindran dret a la inserció gratuïta de publicitat a la pantalla informativa durant els 6 mesos següents a la llicència o comunicació d’inici de l’activitat.

SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis, i e.tauler, de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de les modificacions i de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança i de les modificacions, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

TERCER.-  L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a  les modificacions de les ordenances fiscals i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2018 serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

 

SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017.

Mitjançant el Reial Decret 946/2017 de 27 d’octubre, han estat convocades les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el dijous 21 de desembre de 2017.

De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), el President i els Vocals de cada Mesa son designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia, en el termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent.

També disposa que es procedirà de la mateixa manera per al nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la Mesa i que el sorteig es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, en el cas d’aquestes eleccions correspon fer-se entre els dies 22 i 26 de novembre de 2017.

En l’expedient administratiu 2017.549/H133 relatiu a dites eleccions consta la normativa que regeix la designació dels membres de les Meses electoral.

En aquest punt de l’orde del dia i a les ordres de la Presidència del Ple de la Corporació, es procedeix a l’execució del programa informàtic subministrat per l’oficina del Cens Electoral, que realitzarà electrònicament el sorteig públic, El resultat serà certificat pel Secretari de l’Ajuntament i tramés a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Girona.

Les designacions es notificaran a les persones interessades en un termini de tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar al·legacions davant la JEZ de Girona.

Les notificacions negatives i les excuses acceptades per la JEZ es substituiran amb l’elector/a immediatament posterior.

Una vegada realitzat el sorteig es procedeix a imprimir els components de les 5 Meses Electorals. Consten d’un President i dos Vocals, i dels corresponents suplents. A cada Mesa Electoral hi ha 9 membres, 3 titulars i 6 suplents.

A partir de demà es realitzaran les notificacions individuals dels membres elegits en aquest sorteig; els quals es poden excusar a la Junta Electoral de Zona de Girona d’acord amb excuses de causes justificades i motivades.

Es deixa constància a l’expedient del resultat del sorteig.