Acords adoptats Ple Extraordinari: dimecres 12 de juliol de 2017

ACORDS ADOPTATS
1. RECTIFICACIÓ DE L’ INVENTARI DE BÉNS A 31/12/2016.
ACORDS:
“PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a data 31/12/2016 formulat pel Secretari, de conformitat amb el següent resum:
Resum inventari a 31 de desembre de 2016
Actiu …………………………………………………………………. 28.482.042,22 €.
Passiu ………………………………………………………………. 946.763,51 €
Diferència actiu i passiu 27.535.278,71 €
SEGON.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions