Acords adoptats ple extraordinari: Dimecres 1 de març de 2017

IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL

ACORDS:

Primer.-  PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l’establiment del servei públic municipal de Piscina Municipal, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.

Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.

Tercer.-  PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i a E.Tauler i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament.”

Per a consultar la memòria justificativa, projecte d’establiment, projecte de reglament del servei cliqueu a sobre.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21,  REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL.

ACORD

Primer.  IMPOSAR la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, i APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança fiscal núm. 21. Reguladora de l’esmentada taxa.

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a l’aprovació de l’Ordenança fiscal, i el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

Per a consultar la ordenança cliqueu aquí