Anunci sobre convocatòria de Personal – Borsa de treball de tècnics de Medi Ambient

La Junta de  Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 24.05.2018,  va aprovar les Bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics de Medi Ambient, adscrit a l’àrea de serveis tècnics de l’Ajuntament de Porqueres (Grup A2).

L’anunci de convocatòria i les bases està publicat a la Seu Electrònica (E.Tauler) i està previst que es publiqui al Butlletí oficial de la Província en data 07/06/2018.

Les sol·licituds per prendre part al procés selectiu s’hauran de presentar en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província. (Termini de presentació de sol·licituds previst 22 de juny de 2018).