Acords adoptats Ple Ordinari: dimecres 13 de desembre de 2017

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS DE DIA PER A GENT GRAN ST–E 1502 PO.

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar definitivament el projecte d’ Ampliació del centre de serveis de dia per a gent gran ST–E 1502 PO, redactat per Isabel Granell Simeón, arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que promou aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 101.335,52 € més IVA, (122.615,98 € IVA inclòs).

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a E-Tauler per al coneixement general.

 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

ACORDS:

Primer.– Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com segueix:

Article 8. Consell Executiu

  1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:
  • tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots).
  • cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
  1. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.
  1. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
  1. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
  1. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.

Article 27. Autoritzacions i permisos

  1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci – en l’aprovació d’aquests Estatuts – l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de les vies verdes.

Article 28. Trams urbans i trams compartits.

  1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via verda, que corresponen al Consorci.
  2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a cada ajuntament.

Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Porqueres, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.

Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.”.

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE JARDINERIA, MANTENIMENT DE ZONES VERDES I NETEJA DE VIALS PÚBLICS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY.

ACORDS:

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany el servei de manteniment de parcs i jardins, i neteja viària d’acord amb les condicions previstes a l’Annex de l’esborrany del conveni pendent de subscriure.

Segon.- Aprovar el conveni de delegació de competències de manteniment de parcs i jardins i de neteja viària al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a l’Ajuntament de Porqueres, segons el model adjunt, amb el corresponent annex descriptiu dels treballs a realitzar.

Tercer.- Publicar l’acord de delegació en el BOP i a l’e-Tauler.

Quart. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY, DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.

 ACORDS:

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de delegació entre al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de les competències municipals de la gestió del servei de recollida selectiva de residus municipals, de 28 d’octubre de 2004 i del conveni de delegació per a la recollida conjunta de residus sòlids urbans, de 16 de febrer de 2006 per a la implantació de la recollida porta a porta al municipis de Porqueres d’acord amb les aportacions econòmiques establertes als annexos 1 i 2.

Segon. Facultar a l’Alcalde President de l’Ajuntament  per a la seva signatura.

 Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i a l’Ajuntament de Camós.”

 

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA PUBLICITAT A LA PANTALLA INFORMATIVA MUNICIPAL INSTAL·LADA A LA VIA PÚBLICA.

 ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment Reglament regulador de la inserció de publicitat a la pantalla informativa municipal instal·lada a la via pública de Porqueres,  segons el text que s’adjunta al present acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament  pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Sotmesa a deliberació, la proposta s’aprova amb el vot favorable dels  set regidors presents del grup municipal de IdP, i amb l’abstenció dels tres regidors del grup municipal del PDECat, i, en conseqüència, amb la majoria absoluta legal dels membres (11) que composen la Corporació .

 

NOMENAMENT DE REPRESENTANT  DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI DE L’ESTANY.

ACORDS:

Primer.- Nomenar regidor Sr. Enric Silva i Moreno com a representants de l’Ajuntament al Consell Plenari del Consorci de l’Estany, en substitució del regidor dimissionari Sr. Ferran Vivar i Labrador.

Segon.- Notificar aquest acord al regidor nomenat, i comunicar-ho al Consorci de l’Estany.