POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent va ser aprovat definitivament el 21 de març de 2013 i publicat al DOGC núm.6485 de 22.10.2013. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 22.10.2013.

Per consultar tot el document: Registre de planejament urbanístic de Catalunya