Puig Surís

Projecte de reparcel.lació PAU-11 Puig Surís 1

Projecte d'urbanització PAU-11 Puig Surís 1

Exp. municipal: 2014.59

Publicació i entrada en vigor (BOP núm. 247 de 24/12/2015)

MEMÒRIA

PLÀNOLS: