Puig Surís

Nota informativa sobre cobrament quotes urbanització Puig Surís

Durant la 3a setmana de febrer s’han iniciat les obres de Puig Surís. Aquest fet fa que l’ajuntament giri una segona quota per fer front a les obres. Recordem que la primera va servir per inscriure al registre de la propietat les finques. En aquells casos que els parcel·listes estaven al corrent de pagament amb l’associació de propietaris, va ser aquesta qui va fer el pagament de la primera quota.

Aquesta segona quota, al ser la primera de les obres, inclou:

  • La compensació dels excessos i defectes que hi va haver a la reparcel·lació.
  • La previsió del cost de 4 mesos d’obres d’urbanització.

En la reparcel·lació moltes finques varen ser modificades, de manera que n’hi ha que van guanyar m2 (excés) i altres que en varen perdre (defectes). Aquest fet provoca que entre tots els propietaris hi hagi d’haver una compensació econòmica valorada en 41.004,46€. La majoria de propietaris obtenen un resultat de pagament i els més afectats per les pèrdues de m2 obtenen un resultat de cobrament.

AQUESTA COMPENSACIÓ JA ESTÀ INCLOSA EN LA QUOTA TOTAL DE LA REPARCEL·LACIÓ (la que surt a la nota simple i/o fitxa de parcel·la). Per poder veure exactament d’on venen aquests números ho podeu consultar al projecte de reparcel·lació publicat a la web de l’ajuntament i aprovat des del 2007.

A l’acabament de les obres, l’any 2023, es liquidarà la quota de liquidació definitiva, essent aquesta última quota la que es cobrarà quan la urbanització estigui totalment acabada, s’hagi acceptat l’obra en una acta de recepció  i s’hagi aprovat el compte de liquidació definitiu de la reparcel.lació.

Us indiquem el calendari previst de cobraments.

Es preveu liquidar el total de les obres a pagar en 5 quotes d’urbanització. En funció del ritme de les obres aquests terminis es poden modificar.

Nota: en cas que tingueu dificultat  per poder realitzar el pagament, podeu adreçar-vos a l’Àrea de Tresoreria de l’ajuntament que estudiarà el cas.  En situacions de dificultats econòmiques justificades, es podrà demanar ajornament o fraccionament del pagament, tenint en compte que s’hauran de pagar interessos de demora legals i en alguns casos, prestar la garantia corresponent. Aquesta opció també pot requerir l’informe corresponent de serveis socials i d’altres.Es preveu liquidar el total de les obres a pagar en 5 quotes d’urbanització. En funció del ritme de les obres aquests terminis es poden modificar.

Per qualsevol dubte sobre els pagaments us podreu adreçar a: tresoreria@porqueres.cat

Per qualsevol dubte sobre la obra us podreu adreçar a: urbanisme@porqueres.cat

Contingut de la reunió dissabte dia 17 de juliol de 2021

Us podeu descarregar aquí el document de la reunió de Puig Surís que va tenir lloc el passat dissabte 17 de juliol de 2021 al Centre Cívic de Porqueres.

Documentació

En aquest apartat podeu trobar la documentació relacionada amb PUIG SURÍS,  que us podeu descarregar i portar-la omplerta i signada a l’Ajuntament de Porqueres:

Projecte de reparcel.lació PAU-11 Puig Surís 1

Projecte d'urbanització PAU-11 Puig Surís 1

Exp. municipal: 2014.59 Publicació i entrada en vigor (BOP núm. 247 de 24/12/2015) MEMÒRIA PLÀNOLS: